دانلود فایل های آموزشی سامانه EBGO

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر کروم 1

دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 1

دانلود فایل آموزشی

آموزش اخذ کد آنلاین در بورس کالا

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

​​آموزش بازکردن پاپ آپ در مرورگر کروم 2

دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 2

دانلود فایل آموزشی

​​آموزش غیرفعال کردن پاپ آپ در مرورگر Safari(سافاری)

مشتریان

فایل های آموزشی مشتریان
فایل های آموزشی کارگزاران
دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 2

دانلود فایل آموزشی

​​آموزش غیرفعال کردن پاپ آپ در مرورگر Safari(سافاری)

​​کارگزاران

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر کروم 1

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

آموزش اخذ کد آنلاین در بورس کالا

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 1

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

​​آموزش بازکردن پاپ آپ در مرورگر کروم 2

دانلود فایل آموزشی

آموزش پذیرش مشتریان