دانلود فایل های آموزشی سامانه EBGO

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر کروم 1

دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 1

دانلود فایل آموزشی

​آموزش خرید خودرو در بورس کالا
(دسکتاپ)

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

​​آموزش بازکردن پاپ آپ در مرورگر کروم 2

دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 2

دانلود فایل آموزشی

​​آموزش غیرفعال کردن پاپ آپ در مرورگر Safari(سافاری)

مشتریان

دانلود فایل آموزشی

همه چیز درباره خرید خودرو از بورس کالا

دانلود فایل آموزشی

آموزش اخذ کد آنلاین در بورس کالا
(موبایل)

دانلود فایل آموزشی

آموزش اخذ کد آنلاین در بورس کالا 
(دسکتاپ)

دانلود فایل آموزشی

​​آموزش اعلام حساب وکالتی و در اختیار
(دسکتاپ)

آموزش خرید خودرو در بورس کالا
​​​​​​​ (موبایل)

دانلود فایل آموزشی
فایل های آموزشی مشتریان
فایل های آموزشی کارگزاران
دانلود فایل آموزشی

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 2

دانلود فایل آموزشی

​​آموزش غیرفعال کردن پاپ آپ در مرورگر Safari(سافاری)

​​کارگزاران

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر کروم 1

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

آموزش اخذ کد آنلاین در بورس کالا

آموزش باز کردن پاپ آپ در مرورگر فایرفاکس 1

دانلود فایل آموزشی
دانلود فایل آموزشی

​​آموزش بازکردن پاپ آپ در مرورگر کروم 2

دانلود فایل آموزشی

آموزش پذیرش مشتریان